# หัวข้อข่าว รายละเอียด รูปภาพหน้าแรก Action
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ เรือง การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ
--- ไม่มีไฟล์แนบ ----

เพิ่มไฟล์

ดูรายละเอียด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ เรือง การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ
2 ประกาศอบต.พระยาบันลือ เรือง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม
ดูรายละเอียด
ประกาศอบต.พระยาบันลือ เรือง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม
3 ประกาศ เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ
ดูรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ
4 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ดูรายละเอียด
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
5 นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนพระยาบันลือ ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
ดูรายละเอียด
นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนพระยาบันลือ  ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
6 มาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ดูรายละเอียด
มาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
7 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบัน
ดูรายละเอียด
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบัน
8 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2563
ดูรายละเอียด
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2563
9 มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ
ดูรายละเอียด
มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ
10 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ดูรายละเอียด
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
11 มาตรการให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ
ดูรายละเอียด
มาตรการให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ
12 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ดูรายละเอียด
มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
13 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
ดูรายละเอียด
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
14 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ดูรายละเอียด
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
15 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง แล้วไปทำข้อตกลงฯกับผู้ประเมินต่อไป (ตัวอย่าง)
ดูรายละเอียด
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง แล้วไปทำข้อตกลงฯกับผู้ประเมินต่อไป (ตัวอย่าง)