# หัวข้อกิจกรรม/ผลงาน Title แกลลอลี่ รูปภาพหน้าแรก Action
1 โครงการพนักงานดีเด่น กิจกรรมและสนับสนุน ยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมในอบต.พระยาบันลือ
ยังไม่มีข้อมูลรูป

เพิ่มรูปในแกลลอลี่
โครงการพนักงานดีเด่น
2 โครงการอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันพฤหัสบดี ที่ 8 พฤศจิกายน 2561
ยังไม่มีข้อมูลรูป

เพิ่มรูปในแกลลอลี่
โครงการอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
3 กิจกรรมการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการหลัก บริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการหลัก บริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมหลัก เสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาเมือง/ชุมชนให้น่าอยู่กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการอ
ยังไม่มีข้อมูลรูป

เพิ่มรูปในแกลลอลี่
กิจกรรมการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการหลัก บริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4 กิจกรรมปลูกต้นไม้ วันที่ 3 มิถุนายน 2562 โครงการจิตอาสา กิจกรรม ปลูกต้นไม้
ยังไม่มีข้อมูลรูป

เพิ่มรูปในแกลลอลี่
กิจกรรมปลูกต้นไม้ วันที่ 3 มิถุนายน 2562
5 กิจกรรม ปลูกต้นไม้ วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 โครงการจิตอาสา กิจกรรม ปลูกต้นไม้ วันที่ 28 กรกฎาคม 2562
ยังไม่มีข้อมูลรูป

เพิ่มรูปในแกลลอลี่
กิจกรรม ปลูกต้นไม้ วันที่ 28 กรกฎาคม 2562
6 โครงการ พระยาบันลือตำบลคุณธรรม (พหุวัฒนธรรม) การอบรมเชิงปฏิบัติการค้นหาคุณธรรมเป้าหมายและคุณธรรมอัตลักษณ์ เป้าหมาย ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ -กิจกรรมส่งเสริมความดีและมีคุณธรรมในองค์กร
ยังไม่มีข้อมูลรูป

เพิ่มรูปในแกลลอลี่
โครงการ พระยาบันลือตำบลคุณธรรม (พหุวัฒนธรรม)
7 test test
ยังไม่มีข้อมูลรูป

เพิ่มรูปในแกลลอลี่
test
8 มาตราการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มาตราการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ยังไม่มีข้อมูลรูป

เพิ่มรูปในแกลลอลี่
มาตราการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด-19)
9 โครงการอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ ได้กำหนดจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันที่ 18,19,21 กรกฎาคม 2563
ยังไม่มีข้อมูลรูป

เพิ่มรูปในแกลลอลี่
โครงการอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563