ReadyPlanet.com
dot dot
dot
www.phayabunlue.go.th
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot


Untitled Document
 
 
 
 

   

 
หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์เมืองไทย

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้านข้อมูล อบต.

 

 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ)
1.สภาพทั่วไป
ลักษณะที่ตั้งและภูมิประเทศ
- ตำบลพระยาบันลือ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอลาดบัวหลวง  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ   17   กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
- ทิศเหนือ               จดตำบลคู้สลอด                                   อำเภอลาดบัวหลวง
- ทิศใต้                   จดตำบลสิงหนาท                                 อำเภอลาดบัวหลวง
- ทิศตะวันออก         จดตำบลไม้ตรา                                    อำเภอบางไทร
- ทิศตะวันตก           จดตำบลลาดบัวหลวง                            อำเภอลาดบัวหลวง
 เป็นพื้นที่ราบลุ่ม เป็นพื้นที่นาทั้งหมด และอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เกือบทั้งตำบล มีคลองพระยาบันลือเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่สุดของตำบล และมีคลองซอยแยกหลายสาย เหมาะที่จะเป็นแหล่งผลิตทางการเกษตรเป็นอย่างยิ่ง
ขนาดพื้นที่
- พื้นที่ทั้งหมด 14,753  ไร่  คิดเป็น 23.60 ตารางกิโลเมตร พื้นที่เพื่อการเกษตร 12,806 ไร่
จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือมีทั้งหมด 7 หมู่บ้านดังนี้
- หมู่ที่ 1 บ้านดอนตาช้าง 
- หมู่ที่ 2 บ้านปากคูตาฉัตร 
- หมู่ที่ 3 บ้านหาดทราย 
- หมู่ที่ 4 บ้านลำกะลา
- หมู่ที่ 5 บ้านสี่แยก     
- หมู่ที่ 6 บ้านคูตาฉัตร   
- หมู่ที่ 7 บ้านหนองสองห้อง 
ท้องถิ่นอื่นในตำบล
-                                           จำนวนเทศบาล              -              แห่ง
-                                           จำนวนสุขาภิบาล            -             แห่ง
จำนวนประชากร
ประชากรทั้งสิ้น 5,953   คน   แยกเป็นชาย 2,904   คน หญิง  3,049  คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 252  คน/ ตารางกิโลเมตร
(อ้างอิงจาก ข้อมูลสำนักบริหารการทะเบียน อำเภอลาดบัวหลวง กรมการปกครอง ณ  เดือนมีนาคม พ.ศ. 2553 )
สภาพทางเศรษฐกิจ
อาชีพ
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ด้านการเกษตร
-              ทำนา      60%
-              ทำสวน    25%
-              รับจ้าง     10%
-              อื่นๆ        5%
มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ  50,000 บาท/ปี
หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
-              ธนาคาร                      -             แห่ง
-              โรงแรม                      -             แห่ง
-              ปั๊มน้ำมันและก๊าซ        2              แห่ง
-              โรงงานอุตสาหกรรม     6              แห่ง
-              โรงสี                         2             แห่ง
-              โรงไม้                     12              แห่ง
-              โรงกระถาง(เครื่องปั้นดินเผา)   7     แห่ง
-              ลานตากข้าว                        5     แห่ง                                                                       
สภาพสังคม
การศึกษา
-              โรงเรียนประถมศึกษา                                                        5           แห่ง
-              โรงเรียนมัธยมศึกษา                                                         1           แห่ง
-              โรงเรียนอาชีวศึกษา                                                          -           แห่ง
-              โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง                                                       -           แห่ง
-              ที่อ่านหนังพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน                     4           แห่ง
สถาบันและองค์การทางศาสนา
-              วัด/สำนักสงฆ์                                                                 3            แห่ง
-              มัสยิด                                                                           6            แห่ง
-              ศาลเจ้า                                                                          -            แห่ง
-              โบสถ์                                                                            -            แห่ง
การสาธารณสุข
-              สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน                                        2            แห่ง
-              สถานพยาบาลเอกชน                                                         -           แห่ง
-              ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                                                      1            แห่ง
-                                           อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ                                       ร้อยละ  100
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
-              สถานีตำรวจ ป้อมยาม/จุดตรวจ                                             1           แห่ง
-              สถานีดับเพลิง                                                                   -           แห่ง
-              ศูนย์ อปพร.                                                                     1            แห่ง
การบริหารพื้นฐาน
การคมนาคม
มีถนนสายสำคัญตัดเป็นทางหลวงท้องถิ่นเป็นถนนสายลาดยาง 5 สาย คือ
1. ถนนสายลาดบัวหลวง - ไม้ตรา
2. ถนนสายคูตาฉัตร – บ้านเกาะ
3. ถนนสายดอนตาช้าง – วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
4. ถนนปากคลองส่งน้ำ สายสี่ – อ.เสนา
5. ถนนสายบ้านสี่แยก - วัดโสภณ
ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน  14 สาย  อยู่ที่  หมู่ 1,2,3,4,5,6,7 นอกจากนั้นเป็นถนนลูกรังเข้าหมู่บ้าน จำนวน 40 สาย
การโทรคมนาคม
-              ที่ทำการไปรษณีย์ โทรเลข               -              แห่ง
-              สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ                    -              แห่ง
การไฟฟ้า
-                                           ประชากรมีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน และทุกครัวเรือน
แหล่งน้ำธรรมชาติ
-              ลำน้ำ,ลำห้วย                                  7              สาย
-              บึง,หนอง และอื่นๆ                           -              แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
-              ฝาย                                             -              แห่ง
-              บ่อน้ำตื้น                                       -              แห่ง
-              บ่อโยธา                                        -              แห่ง
-              ระบบประปาหมู่บ้าน                         13            แห่ง (ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน)
-              อื่นๆ(ระบุ)                                     -              แห่ง
 
 
 
ข้อมูลอื่นๆ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
-                                           แหล่งน้ำมีทั้งหมด  9  แห่ง ซึ่งประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำมาประกอบอาชีพตลอดปี ดังนี้
1.             คลองพระยาบันลือ
2.             คลองสาน
3.             คลองส่งน้ำสายสี่
4.             คลองขนมจีน
5.             คลองคางหมู
6.             คลองลำกะลา
7.             คลองร่วมจิตร
8.             คลองสามสิบ
9.             คลองส่งน้ำสปก.ต่าง ๆ
มวลชนจัดตั้ง
-              ลูกเสือชาวบ้าน                                     1              รุ่น                                        200         คน
-              กลุ่มสตรีตำบล                                     1              รุ่น                                          80          คน
 
กลุ่มออมทรัพย์
1.            สหกรณ์เครดิตยูเนียนลาดบัวหลวงพัฒนา    หมู่ที่  6     สมาชิก                  400          คน
2.            กลุ่มอาชีพแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร    หมู่ที่  4     สมาชิก                    40          คน
3.            กลุ่มออมทรัพย์ หมู่ที่ 6                                         สมาชิก                  100          คน
4.            กลุ่มออมทรัพย์ หมู่ที่ 4                                         สมาชิก                    60          คน
5.            กลุ่มออมทรัพย์ หมู่ที่ 1                                         สมาชิก                    80          คน
6.            กลุ่มเกษตรทำนา ทำสวนตำบลพระยาบันลือ              สมาชิก                    80          คน
กลุ่มอาชีพซึ่งจัดตั้งโดยเงินกองทุนหมู่บ้าน ปีงบประมาณ 2549
1.            กลุ่มเลี้ยงวัวพื้นเมือง                               หมู่ที่ 1    สมาชิก                      5          คน
2.            กลุ่มเลี้ยงวัวพื้นเมือง หมู่ที่ 1 (บ้านดอนตาช้าง)           สมาชิก                      5          คน
3.            กลุ่มปลูกผักบุ้งจีน               หมู่ที่ 3                       สมาชิก                      5          คน
4.            กลุ่มเลี้ยงปลาสวยงาม          หมู่ที่ 3                       สมาชิก                      5          คน
5.            กลุ่มเลี้ยงวัว                       หมู่ที่ 4                       สมาชิก                      5          คน
6.            กลุ่มเลี้ยงปลาตะเพียน          หมู่ที่ 7                       สมาชิก                      5          คน
7.            กลุ่มเลี้ยงปลานิล                หมู่ที่ 7                        สมาชิก                      5          คน
8.            กลุ่มเลี้ยงปลา       หมู่ที่ 7 (หนองสองห้อง)               สมาชิก                      5          คน
9.            กลุ่มเลี้ยงโค                       หมู่ที่ 4                       สมาชิก                      6          คน
10.          กลุ่มกสิกรรม                      หมู่ที่ 4                       สมาชิก                      5          คน
11.          กลุ่มทำนาทำสวน                 หมู่ที่ 6                       สมาชิก                    11          คน
12.          กลุ่มเลี้ยงชาวนา                  หมู่ที่ 2                        สมาชิก                    15         คน
13.          กลุ่มเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่          หมู่ที่ 6                        สมาชิก                    14         คน
14.          กลุ่มเลี้ยงปลากระชัง             หมู่ที่ 3                        สมาชิก                     5          คน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อมูล อบต.
Copyright © 2011 All Rights Reserved. /Design by (NVPRINT)