งบแสดงฐานะการเงิน

   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ เรื่อง ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ เรื่อง ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายรับรายจ่าย

   รายงานการใช้จ่ายประจำปี 2562
   แผนการใช้จ่ายรวม
   รายงานผลการจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน