แผนพัฒนาท้องถิ่น

   แผนยุทธศาตร์

แผนการดำเนินงาน

   แผนพัฒนาสุขภาพ
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน งานการเกษตร
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนงานบริหารงานทั่วไป
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนงานเคหะและชุมชน
   แผนดำเนินงาน ปี 2563

แผนอัตรากำลัง


แผนพัฒนาบุคลากร

   แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง แล้วไปทำข้อตกลงฯกับผู้ประเมินต่อไป (ตัวอย่าง)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

   คำสั่งคณะทำงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
    คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ข้อบัญญัติงบประมาณ


รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา


แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง