สมาชิกสภานายดิน วงสระ

สมาชิก หมู่ที่ 1 และ ประธานสภา อบต.นางสาวหมวย พันธุ์ศิริปทุมพร

ส.อบต.หมูที่ 3 และ รองประธานสภา อบต.

นางสาวใดหนับ สุขสาลี 

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1

นายการีม เกษมวงค์ 

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2

นายอดิศร เรืองปราชญ์

ส.อบต หมู่ที่ 2 

นายประเสริฐ  แสงฟ้า

 ส.อบต. หมู่ที่ 3

นายบุญนะ สุพานิช 

ส.อบต.หมู่ที่ 4

 

 

ส.อบต.หมู่ที่ 4

นายจำลอง โคบุตร

ส.อบต.หมู่ที่ 5

 

นายอภิวัฒน์  สุดใจดี

ส.อบต.หมู่ที่ 5

 

นายโกสน ธิลาศัย

ส.อบต.หมู่ที่ 6

นายบริพัตร เพิ่มพูล

ส.อบต.หมู่ที่ 6

นายไพบูล ผ่องจิตร

ส.อบต.หมู่ที่ 7

 

นายบุญเลิศ ไตรอุโภค

ส.อบต.หมู่ที่ 7