ส่วนการคลัง

นางสาวกชกร ติตะปัน

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวอรอุมา สันททรัพย์

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางพิมลวรรณ อิ่มแก้ว

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวอรนุช  วุฒิเพ็ชร์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้