สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ)
1.สภาพทั่วไป
ลักษณะที่ตั้งและภูมิประเทศ
- ตำบลพระยาบันลือ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอลาดบัวหลวง  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ   17   กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
- ทิศเหนือ               จดตำบลคู้สลอด           อำเภอลาดบัวหลวง
- ทิศใต้                   จดตำบลสิงหนาท         อำเภอลาดบัวหลวง
- ทิศตะวันออก         จดตำบลไม้ตรา             อำเภอบางไทร
- ทิศตะวันตก           จดตำบลลาดบัวหลวง     อำเภอลาดบัวหลวง

 เป็นพื้นที่ราบลุ่ม เป็นพื้นที่นาทั้งหมด และอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรของกระทรวงเกษตร

 และสหกรณ์เกือบทั้งตำบลมีคลองพระยาบันลือเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่สุดของตำบล และมีคลองซอยแยกหลายสาย

 เหมาะที่จะเป็นแหล่งผลิตทางการเกษตรเป็นอย่างยิ่ง

ขนาดพื้นที่
- พื้นที่ทั้งหมด 14,753  ไร่  คิดเป็น 23.60 ตารางกิโลเมตร พื้นที่เพื่อการเกษตร 12,806 ไร่
จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือมีทั้งหมด 7 หมู่บ้านดังนี้
- หมู่ที่ 1 บ้านดอนตาช้าง 
- หมู่ที่ 2 บ้านปากคูตาฉัตร 
- หมู่ที่ 3 บ้านหาดทราย 
- หมู่ที่ 4 บ้านลำกะลา
- หมู่ที่ 5 บ้านสี่แยก     
- หมู่ที่ 6 บ้านคูตาฉัตร   
- หมู่ที่ 7 บ้านหนองสองห้อง 
ท้องถิ่นอื่นในตำบล
          -         จำนวนเทศบาล      -     แห่ง
          -         จำนวนสุขาภิบาล    -     แห่ง
จำนวนประชากร
ประชากรทั้งสิ้น 5,953   คน   แยกเป็นชาย 2,904   คน หญิง  3,049  คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 252  คน/ ตารางกิโลเมตร
(อ้างอิงจาก ข้อมูลสำนักบริหารการทะเบียน อำเภอลาดบัวหลวง กรมการปกครอง ณ  เดือนมีนาคม พ.ศ. 2553 )
สภาพทางเศรษฐกิจ
อาชีพ
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ด้านการเกษตร
-  ทำนา      60%
-  ทำสวน    25%
-  รับจ้าง     10%
-  อื่นๆ          5%
มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ  50,000 บาท/ปี
หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
-   ธนาคาร                      -              แห่ง
-    โรงแรม                      -             แห่ง
-    ปั๊มน้ำมันและก๊าซ        2              แห่ง
-    โรงงานอุตสาหกรรม     6              แห่ง
-    โรงสี                        2              แห่ง
-    โรงไม้                     12              แห่ง
-    โรงกระถาง(เครื่องปั้นดินเผา)   7     แห่ง
-    ลานตากข้าว                        5     แห่ง                                                                       
สภาพสังคม
การศึกษา
-              โรงเรียนประถมศึกษา           5           แห่ง
-              โรงเรียนมัธยมศึกษา            1           แห่ง
-              โรงเรียนอาชีวศึกษา            -            แห่ง
-              โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง         -            แห่ง
-              ที่อ่านหนังพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน   4   แห่ง
สถาบันและองค์การทางศาสนา
-              วัด/สำนักสงฆ์                    3            แห่ง
-              มัสยิด                              6            แห่ง
-              ศาลเจ้า                            -            แห่ง
-              โบสถ์                              -             แห่ง
การสาธารณสุข
-              สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน        2            แห่ง
-              สถานพยาบาลเอกชน                        -            แห่ง
-              ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                      1            แห่ง
-                                           อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ          ร้อยละ  100
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
-              สถานีตำรวจ ป้อมยาม/จุดตรวจ            1            แห่ง
-              สถานีดับเพลิง                                 -             แห่ง
-              ศูนย์ อปพร.                                    1            แห่ง
การบริหารพื้นฐาน
การคมนาคม
มีถนนสายสำคัญตัดเป็นทางหลวงท้องถิ่นเป็นถนนสายลาดยาง 5 สาย คือ
1. ถนนสายลาดบัวหลวง - ไม้ตรา
2. ถนนสายคูตาฉัตร – บ้านเกาะ
3. ถนนสายดอนตาช้าง – วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
4. ถนนปากคลองส่งน้ำ สายสี่ – อ.เสนา
5. ถนนสายบ้านสี่แยก - วัดโสภณ
ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน  14 สาย  อยู่ที่  หมู่ 1,2,3,4,5,6,7 นอกจากนั้นเป็นถนนลูกรังเข้าหมู่บ้าน จำนวน 40 สาย
การโทรคมนาคม
-              ที่ทำการไปรษณีย์ โทรเลข   -              แห่ง
-              สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ        -              แห่ง
การไฟฟ้า
-                                           ประชากรมีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน และทุกครัวเรือน
แหล่งน้ำธรรมชาติ
-              ลำน้ำ,ลำห้วย                  7              สาย
-              บึง,หนอง และอื่นๆ            -              แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
-              ฝาย                              -              แห่ง
-              บ่อน้ำตื้น                        -              แห่ง
-              บ่อโยธา                         -              แห่ง
-              ระบบประปาหมู่บ้าน           13            แห่ง (ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน)
-              อื่นๆ(ระบุ)                        -              แห่ง
 
 
 
ข้อมูลอื่นๆ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
-                                           แหล่งน้ำมีทั้งหมด  9  แห่ง ซึ่งประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำมาประกอบอาชีพตลอดปี ดังนี้
1.             คลองพระยาบันลือ
2.             คลองสาน
3.             คลองส่งน้ำสายสี่
4.             คลองขนมจีน
5.             คลองคางหมู
6.             คลองลำกะลา
7.             คลองร่วมจิตร
8.             คลองสามสิบ
9.             คลองส่งน้ำสปก.ต่าง ๆ
มวลชนจัดตั้ง
-              ลูกเสือชาวบ้าน       1              รุ่น                200         คน
-              กลุ่มสตรีตำบล        1              รุ่น                 80          คน
 
กลุ่มออมทรัพย์
1.            สหกรณ์เครดิตยูเนียนลาดบัวหลวงพัฒนา    หมู่ที่  6     สมาชิก      400          คน
2.            กลุ่มอาชีพแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร    หมู่ที่  4     สมาชิก         40          คน
3.            กลุ่มออมทรัพย์ หมู่ที่ 6                                         สมาชิก       100          คน
4.            กลุ่มออมทรัพย์ หมู่ที่ 4                                         สมาชิก         60          คน
5.            กลุ่มออมทรัพย์ หมู่ที่ 1                                         สมาชิก         80          คน
6.            กลุ่มเกษตรทำนา ทำสวนตำบลพระยาบันลือ              สมาชิก         80          คน
กลุ่มอาชีพซึ่งจัดตั้งโดยเงินกองทุนหมู่บ้าน ปีงบประมาณ 2549
1.            กลุ่มเลี้ยงวัวพื้นเมือง                               หมู่ที่ 1    สมาชิก          5          คน
2.            กลุ่มเลี้ยงวัวพื้นเมือง หมู่ที่ 1 (บ้านดอนตาช้าง)           สมาชิก          5          คน
3.            กลุ่มปลูกผักบุ้งจีน               หมู่ที่ 3                       สมาชิก          5          คน
4.            กลุ่มเลี้ยงปลาสวยงาม          หมู่ที่ 3                       สมาชิก          5          คน
5.            กลุ่มเลี้ยงวัว                       หมู่ที่ 4                       สมาชิก          5          คน
6.            กลุ่มเลี้ยงปลาตะเพียน          หมู่ที่ 7                       สมาชิก          5          คน
7.            กลุ่มเลี้ยงปลานิล                หมู่ที่ 7                        สมาชิก          5          คน
8.            กลุ่มเลี้ยงปลา       หมู่ที่ 7 (หนองสองห้อง)               สมาชิก          5          คน
9.            กลุ่มเลี้ยงโค                       หมู่ที่ 4                       สมาชิก          6          คน
10.          กลุ่มกสิกรรม                      หมู่ที่ 4                       สมาชิก           5          คน
11.          กลุ่มทำนาทำสวน                 หมู่ที่ 6                       สมาชิก          11        คน
12.          กลุ่มเลี้ยงชาวนา                  หมู่ที่ 2                        สมาชิก          15        คน
13.          กลุ่มเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่          หมู่ที่ 6                        สมาชิก          14        คน
14.          กลุ่มเลี้ยงปลากระชัง             หมู่ที่ 3                        สมาชิก            5        คน