คณะผู้บริหาร

นายวีระชัย  กุลสวัสดิ์

นายก อบต.พระยาบันลือ

นายสมบูรณ์ เสาวกูล

รองนายก อบต. 

นายพิษณุ เริงมิตร

รองนายก อบต.

 

นายสมบูรณ์ ยกย่อง

เลขานุการ นายก อบต.