สำนักงานปลัด

 

นางสาวอำพร ปานเฟือง

ปลัด อบต.พระยาบันลือ

นางราตรี ไตรอุโถค

หัวหน้าสำนักปลัด

นายวัชรพล คำนันท์

นิติกร

นางสาวอรสา พัชนี

บุคลากร

นางสาวรุ่งราตรี สุกแตง

นักพัฒนาชุมชน

นายสมชาติ บุราคร

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาววัชรา บุตรทรัพย์

ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ร.ร.ลาดบัวหลวง

นางสาวลัดดาวัลย์ นุชนาถ

ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ร.ร.วัดฉัตรทอง

นางสาวเผชิญ คุ้มสุวรรณ

ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ร.ร.สอนดี