การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

การลงทะเบียน และยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2556

   อบต.พระยาบันลือ ได้จัดให้มีการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และลงทะเบียนยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ระหว่างวันที่ 1-30 พ.ย. 2554 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนเพื่อขอ รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ ต้องห้ามดังต่อไปนี้

1.มีสัญชาติไทย

2. มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลที่อาศัย

3. มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ โดยเป็นผู้เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2495 (ในกรณีที่ในทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏวันที่เดือน เกิด ให้   ถือว่าบุคคลนั้นเกิดใน วันที่ 1 มกราคม ของปีนั้น

 

4. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ใน สถานสงเคราะห์ของรัฐ หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้ เป็นประจำ ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมะหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

การลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

(1) มีสัญชาติไทย

(2) มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ

(3) มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลที่อาศัย

(4) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ

           ขั้นตอนการยื่นคำขอ ให้ ผู้ที่มีคุณสมบัติข้างต้น ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการด้วยตัวเองต่ออบต. ระหว่างวันที่ 1-30 พ.ย. ของทุกปี   ในวันและเวลาราชการพร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้

(1) บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยองค์การของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา สำหรับคนพิการให้ใช้บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม คุณภาพชีวิตคนพิการพร้อมสำเนา

(2) ทะเบียนบ้าน ใน กรณีที่มีความจำเป็นไม่สามารถมายื่นคำขอลงทะเบียนด้วยตนเองได้ อาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอลงทะเบียนขอรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนก็ได้ หรือในกรณีที่(พิการจะให้ผู้ดูแลคนพิการเป็น ผู้ยื่นคำขอแทนก็ได้ โดยให้ยื่นพร้อมกับเอกสารของผู้รับมอบอำนาจดังนี้

                    2.1 บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยองค์การของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา            

                    2.2 ทะเบียนบ้าน