More Articles ...

  1. ประกาศจัดจ้าง โครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร หมู่ ๑ ตำบลพระยาบันลือ กว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคา (e-biddi
  2. ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทางเข้าโรงเรียนสอนดี หมู่ ๑ เชื่อมหมู่ที่ ๗ ตำบลพระยาบันลือ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๑๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ
  3. ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน ในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ ๑ ตำบลพระยาบันลือ กว้าง ๔๕ เมตร ยาว ๕๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  4. ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร หมู่ ๑ ตำบลพระยาบันลือ กว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา