ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ

เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ถึงปี acheter du cialis en ligne พ.ศ.๒๕๖๔