Display # 
Title Author Hits
การวิเคราะห์ความเสี่ยงประโยชน์ทับซ้อน Written by Phayabunlue 14
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ Written by Phayabunlue 5
ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง Written by Phayabunlue 3
ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วม Written by Phayabunlue 5
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต Written by Phayabunlue 8
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี Written by Phayabunlue 19
ติดตามและประเมินผลแผนสามปี Written by Phayabunlue 4
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น Written by Phayabunlue 15
แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมอำเภอลาดบัวหลวง Written by Phayabunlue 7
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี Written by Phayabunlue 19