Display # 
Title Author Hits
ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Written by Phayabunlue 25
คู่มือประชาชน Written by Phayabunlue 12
การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2560 Written by Phayabunlue 20
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2560 Written by Phayabunlue 14
การจำหน่ายพัสดุ ปี 2560 Written by Phayabunlue 15
ประกาศฯ e-bidding ซ่อมประปาบริเวณวัดบันลือธรรม 830,000/59 Written by Phayabunlue 53
ตารางแสดงวงเงิน+ปร.4+ปร.5 งานซ่อมประปาบริเวณวัดบันลือธรรม 830,000 Written by Phayabunlue 51
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ถึงปี พ.ศ.๒๕๖๔ Written by Phayabunlue 57
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ Written by Phayabunlue 57
ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 Written by Phayabunlue 83