Display # 
Title Author Hits
ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Written by Phayabunlue 7
คู่มือประชาชน Written by Phayabunlue 1
การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2560 Written by Phayabunlue 6
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2560 Written by Phayabunlue 4
การจำหน่ายพัสดุ ปี 2560 Written by Phayabunlue 5
ประกาศฯ e-bidding ซ่อมประปาบริเวณวัดบันลือธรรม 830,000/59 Written by Phayabunlue 44
ตารางแสดงวงเงิน+ปร.4+ปร.5 งานซ่อมประปาบริเวณวัดบันลือธรรม 830,000 Written by Phayabunlue 41
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ถึงปี พ.ศ.๒๕๖๔ Written by Phayabunlue 49
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ Written by Phayabunlue 47
ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 Written by Phayabunlue 72