Display # 
Title Author Hits
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถน คสล.ซอยร่วมจิตร ม.4 (565,000) Written by Phayabunlue 36
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายทางเข้าวัดบันลือธรรม ม.1 (1,099,000) Written by Phayabunlue 44
ตารางแสดงวงเงิน โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายเลียบคลองร่วมจิตร ม.4 - 565,000 Written by Phayabunlue 39
ตารางแสดงวงเงิน โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายทางเข้าวัดบันลือธรรม ม.1 - 1,099,000 Written by Phayabunlue 38
ตารางแสดงวงเงิน โครงการปรับปรุงถนนลาดยางซอมปั๊มน้ำย่อย สปก.ซอยกลาง ม.3 เชื่อม ม.6-1,844,000 Written by Phayabunlue 42
แผนการจัดหารพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 Written by Phayabunlue 82
รายงานผลการตรวจสอบรับ - จ่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 Written by Phayabunlue 76
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.6) ประจำปีงบประมาณ 2559 งวดที่ 2 (เมษายน - กันยายน) Written by Phayabunlue 81
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) ปีงบประมาณ 2560 Written by Phayabunlue 75
ตารางแสดงวงเงิน,ปร.4,ปร.5 ขยายแนวเขตท่อประปาหมู่บ้านดอนตาช้าง ม.1 (496,000) Written by Phayabunlue 74