ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าโรงเรียนรุ่งวิทยา หมู่ที่ 2 ตำบลพระยาบันลือ

ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าโรงเรียนรุ่งวิทยา  หมู่ที่ 2 ตำบลพระยาบันลือ

Read more ...

ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บริเวณบ้านนายสมพงษ์ผ่านหลังบ้านนายบุญเลิศ

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บริเวณบ้านนายสมพงษ์ผ่านหลังบ้านนายบุญเลิศ

Read more ...

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดทำโปรแกรมสำเร็จรูปด้านบัญชี โดยติดตั้งโปรแกรมบนระบบคอมพิวเตอร์ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือปฏิบัติ นั้น  

Read more ...

ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการเบิกงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๗ แห่งราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗

Read more ...